SAMARBEIDSPARTNARAR

SAMARBEID MED

NAV

Sogn Vekst as og Kriminalomsorga

Årdal kommune

Hydro Aluminium

Samarbeidet med NAV fylket og NAV lokalt er godt. Vi har månedlig RU (rådgjevande utval) med to representanter frå NAV lokalt, og to frå attføringsavdelingen ved Indre Sogn ASVO as. RU gjer råd om innhaldet i tiltaket, samt handsamar søknader og gjer vedtak om inntak, permisjonar i samband med langtids-fråvær for deltakarane, vesentlege endringar i tiltak og avslutning av tiltak.

På individnivå har attføringsavdelinga tett samarbeid med de ulike sakshansamarene.

Samarbeid mellom Sogn Vekst as og Kriminalomsorga


Gjennom samarbeidet med prosjektet «Tenk Tryggleik» har Kriminalomsorga og Sogn Vekst as fått til eit godt samarbeid til gunst for straffedømte.

Samarbeidet er nedfelt i avtalar og felles oppfatningar av problemstillingar om korleis ein skal arbeide til gunst for straffedømte som er på veg tilbake til samfunnet.

Til grunn for arbeidet er prosjektet «Tenk Tryggleik» som er nedfelt i stortingsmelding 37. Her er tilbakeføringsgarantien nøkkelen til suksess. Samarbeidet fungerar som forventa, godt

(    70%     )

(    30%     )