OM OSS

SOGN VEKST AS

Ei Vekst- bedrift.

Vekst har me valt fordi formålet med bedriftene er menneskeleg vekst og utvikling.Ei Vekst-bedrift er eit samarbeid mellom meir enn 220 uavhengige norske aksjeselskap.

Omkring 13.000 menneske frå 16 til 67 år arbeider i norske Vekst-bedrifter.

Me produserar varer og sel tenester til det offentlege og kommunar.

Våre medlemsbedrifter har individuelt tilrettelagte tilbud, og produserer kvalitetsvarer og tjenester til det åpne markedet til en verdi av over 1,3 milliarder kroner i året.

Me er nok meir opptekne av menneske, men elles er Vekst-bedriftene som bedrifter flest. Saman produserer vi varer og tjenester av høg kvalitet.

Me gjer mykje forskjellig, og er gode leverandørar til næringslivet.

Det me leverer må vere minst like bra som det andre bedrifter produserer.

Men vår viktigaste oppgåve er å bistå mennesker slik at dei får arbeide.

Vår visjon

SOGN VEKST AS as skal gjennom gode rollemodellar, god arbeidsleiing, god opplæring og lønsam produksjon av varer og tenester, skapa utviklande og varige, trygge arbeidsplassar.

Me skal profilera oss med god kundebehandling, og feilfri produksjon av varer og tenester

 •  Truverde, me vil byggja på truverde, tydelegheit, gjensidig respekt, tryggleik og forutsigbarheit.
 •  Fellesskap, me vil arbeida for solidaritet, demokrati, lojalitet, med-bestemmelse, engasjement, samarbeid og samhandling, og me gjer kvarandre gode. Me er audmjuke over andres ståstad og kompetanse.

 •  Utvikling. me vil arbeida for god sjølvtillit, gode opplevingar, nyskaping, endringskompetanse, sunn økonomi, fleksibilitet, smidigheit, og byggja vidare på det som me allereie har.
 •  Storsinn, me vil arbeida for romslegheit, likeverd, varme, humor, glede, annerkjennelse og møta menneske der dei er.

ORGANISASJONSKART SOGN VEKST AS

GENERALFORSAMLING

STYRET

 • RU

      NAV og kommunar

 • Dagleg leiar: Veronica Øyre Nestleiar/Driftsleiar: Glenn Vie
 • Kundar

ATTFØRINGSAVDELING

Attf.leiar     Attf. koordinator

TILTAK

 • AFT
 • VTA
 • Andre kjøpte plassar

PRODUKSJONSAVDELING Tilretteleggarar/produksjonsmedarbeidar

AVDELINGAR

 • Vaskeri
 • Dagsverket
 • Skilt
 • Glas - Tre - Metall
 • Pakkeri

Styret i 2023


Det vart på generalforsamlinga 27.08.2020 vald nytt styre

Styret har frå denne dato 2020 vore samansett slik :

1 kvinne og 2 menn
Styreleiar:


Frå Årdal kommune,

John Normann Melheim. Varamedlem Kirsti Eklund.

Medlemmer:


Frå Hydro, Geir Nordnes. Varamedlem Are Indrelid.

Frå Årdal Kommune Siv Bakken. Varamedlem Kjell Arvid Heen.

Dagleg leiar:


Veronica Øyre

Revisor:


BDO AS

Sogn Vekst AS tilbyr:

 •    Arbeidstrening
 •    Opplæring
 •    Attføring
 •    Vareproduksjon